Isikuandmete kaitse poliitika

Järgneva isikuandmete kaitse poliitika kaudu anname teile teavet kogutavate isikuandmete liigi, töötlemise laadi ja eesmärkide, samuti meie endi ja meie õiguste kohta. Käesoleva kirja eesmärk on anda teavet tulenevalt 25. mail 2018 jõustunud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määruse (EL) nr 2016/679 (füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta) ehk isikuandmete kaitse üldmääruse (edaspidi GDPR, ingl General Data Protection Regulation) artikli 13 lõigetest 1 ja 2.

Alljärgnevalt esitatud teave on äärmiselt oluline, mistõttu palume see hoolikalt läbi lugeda.

 

Kes on teie isikuandmete vastutav töötleja?

Vastutav töötleja, s.t üksus, kes otsustab, kuidas teie isikuandmeid kasutatakse, on Tektum OÜ, Eesti äriregistri number 12066205 (edaspidi meie).

Palume meie poole pöörduda järgmistel kontaktandmetel:

 • kirjad postiaadressile: Tektum OÜ, Peterburi tee 2, Tallinn
 • e-kirjad e-posti aadressile: info@tektum.ee

Teie andmete kasutamise ja kaitsmise, samuti teie õiguste ja nende kasutamise tingimustega seotud üksikasjad leiate veebiaadressilt www.fakro.ee

 

Mis on isikuandmete kasutamise eesmärk ning mis alusel me seda teeme?

Kasutame lepingu sõlmimise käigus teilt saadud isikuandmeid lepingu kehtivuse ajal järgmistel eesmärkidel:

 1. konkreetsete eesmärkide saavutamiseks teie nõusolekul - (õiguslik alus: GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a) nt:
 • uudiskirjade kasutamine;
 • teabe andmine toodete, teenuste ja pakkumiste kohta;
 • teabe andmine meie korraldatavate sündmuste ja tegevuste kohta, nt tavaposti, e-posti, uudiskirjade, telefoni või tekstisõnumite teel;
 1. meie ja teie vahelise lepingu sõlmimiseks ja selle täitmiseks - (õiguslik alus: GDPR artikli 6 lõike 1 punkt b) nt:
 • ostu-müügitehingute, sealhulgas veebipoe tehingute sooritamine;
 • kaebuste käsitlemine;
 • garantiide andmine;
 • toodete hinna kujundamine;
 • teenuste nõuetekohase kvaliteedi tagamine;
 • meile (nt kontaktvormi kaudu) laekunud taotluste käsitlemine;
 • meile lepingu täitmisega seoses esitatud taotluste ja küsimuste läbivaatamine;
 1. vastutava töötleja juriidilise kohustuste täitmiseks – (õiguslik alus: GDPR artikli 6 lõike 1 punkt c) nt:
 • andmete edastamine kohtu või politsei taotluse korral;
 1. meie õigustatud huvi arvestades – (õiguslik alus: GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f) nt:
 • makseteenuste osutamine;
 • meile lepingu täitmisega seoses esitatud taotluste ja küsimuste läbivaatamine;
 • võlgade sissenõudmine: kohtu-, vahekohtu- ja vahendusmenetluse läbiviimine;
 • andmete säilitamine arhiveerimise eesmärgil (kohaldatavatest õigusaktidest tulenevate asjaomaste kohustuste täitmine);
 • väärkasutuse avastamine ja ennetamine;
 • maksejõulisuse tõendamine.

 

Kas isikuandmete esitamine on vajalik?

Oma isikuandmete esitamine on täielikult vabatahtlik. Küsime teilt isikuandmeid, mis on vajalikud lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks iga tehinguga seoses. Kui te vajalikke isikuandmeid meile ei esita, ei saa me kahjuks teiega lepingut sõlmida ega sellest tulenevalt teiega koostööd teha. Kui kohaldatavate maksueeskirjade alusel peame esitama muid vajalikke andmeid, tuleb meil seda koostöö alustamiseks ja hoidmiseks teha. Isikuandmete esitamine otseturunduse eesmärgil on aga vabatahtlik, sest see ei eelda lepingu sõlmimist ega täitmist.

 

Kellele võime teie isikuandmeid edastada?

Ettevõte võib jagada teie isikuandmeid:

 1. oma töötajate ja sidusühingutega, kel peab oma kohustuste täitmiseks olema ligipääs kõnealustele andmetele;
 2. üksustega, kes töötlevad andmeid meie nimel ning kes osalevad meie tegevuste elluviimises:
 • meie agentide, reklaamiagentuuride ja teiste üksustega, kes aitavad kaasa meie teenuste müügile ja turustuskampaaniate korraldamisele;
 • meie IKT-süsteemide operaatorite või nendega, kes kannavad hoolt meie info- ja sidetehnoloogiavahendite eest;
 • alltöövõtjatega, kes aitavad kaasa meie ja teie vahel sõlmitud lepingu täitmisele, korraldades nt teabevahetuse või klienditeeninduse protsessi;
 • üksustega, kes osutavad meile nõustamis-, konsultatsiooni-, auditeerimis-, õigus-, maksu- ja raamatupidamisteenuseid;
 1. teiste andmehalduritega, kes töötlevad andmeid enda nimel:
 • meie agentide, reklaamiagentuuride ja üksustega, kes teevad meiega koostööd turustuskampaaniate korraldamise ja klienditeeninduse valdkondades – et tasustada neid tehtud töö eest;
 • posti- või kulleriteenuseid pakkuvate üksustega;
 • nõudeid ostvate üksustega – juhul kui te ei tasu meie poolt väljastatud arveid ettenähtud maksetähtaja jooksul;
 • makseteenuste pakkujatega (pankade, makseasutustega) – et maksta teile raha tagasi ning tagada otsearveldusteenuste nõuetekohane toimimine;
 • üksustega, kes teevad meiega koostööd raamatupidamise, maksude ja õigusküsimuste lahendamise valdkondades – sedavõrd, kuivõrd neist on saanud andmehaldurid;
 1. riigiasutustega, näiteks kohtute, prokuratuuride ja maksuhalduritega.

 

 

Kas teie andmed liiguvad väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda (EMP)?

Praegu seisuga ei plaani me edastada teie andmeid väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda.

 

Kui kaua saame teie andmeid säilitada?

Kui kasutame teie andmeid teie nõusolekul, teeme seda seni, kuni oma nõusoleku tühistate ja loobute selle kaudu saavutatavatest eesmärkidest.

Lepingu täitmisega seotud tehingute puhul nende sooritamise ajal ja seoses ajavahemikuga, mil on võimalik taotleda tehingute pärast sõlmitud lepingu täitmisest tulenevat hüvitist, maksimaalselt 3,5 aastat alates asjaomaste tehingute kuupäevast või vastava kinnituse saamiseni.

Õigusaktide kohaldamisega seoses säilitatakse teie andmeid seni, kuni seaduses, nt maksueeskirjades, ette nähtud.

Säilitame teie isikuandmeid seni, kuni võime lepinguste kohustuste täitmatajätmisest tulenevate õiguslike tagajärgede, nt riigiasutuste määratud rahalise karistuste tõttu kahju kanda.

 

Mis on automatiseeritud otsuste tegemine?

Võime kasutada teie andmeid profiilianalüüsi tegemiseks teie nõusolekul. Kuid otsust ei tehta automatiseeritult ja see ei avalda õiguslikku mõju teile ega samalaadset mõju teie olukorrale.

Isikuandmetel põhinev profiilianalüüs hõlmab teie andmete (samuti automatiseeritud kujul) töötlemist selleks, et hinnata teatavaid teid puudutavaid andmeid, eelkõige selleks, et analüüsida ja prognoosida teie isiklikke eelistusi ja huve.

 

Millised on teie õigused?

 1. Teil on oma andmete töötlemisega seoses järgmised õigused:
 • õigus pääseda juurde oma isikuandmetele, seejuures on teil õigus saada oma isikuandmete koopia ja teavet oma andmete kohta;
 • õigus parandada oma isikuandmeid, kui need on ebaõiged, ja täiendada ebatäielikke andmeid;
 • õigus oma isikuandmed kustutada;
 • õigus piirata oma isikuandmete töötlemist;
 • õigus edastada oma isikuandmed;
 • õigus esitada kaebus oma isikuandmete töötlemise kohta andmekaitseasutustele, s.t Andmekaitse Inspektsioonile (aadress: Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn), nt isikuandmete ebaseadusliku töötlemise korral;
 • õigus oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal põhjendamata tühistada ilma, et see mõjutaks nõusoleku tühistamise eel läbiviidud andmetöötlust,
 • õigus esitada vastuväiteid:
  • teie isikuandmete meiepoolsele töötlemisele turustamise, sealhulgas profiilianalüüsi eesmärgil (s.t vastuväide teile meie poolt seoses meie kampaaniate, pakkumiste, toodete, teenuste, tegevuste, sündmuste ja eripakkumistega pakutava teabe suhtes), ning sellekohase vastuväite esitamise järel ei ole meil õigust teie andmeid turustamise eesmärgil töödelda;
  • teie isikuandmete meiepoolsele töötlemisele, mis põhineb meie õigustatud huvil – teie konkreetse olukorraga seotud põhjustel.
 1. Võite kasutada oma eelolevas punktis 1 loetletud õigusi igal ajal, esitades asjakohase taotluse.
 2. Võite esitada punktis 1 kirjeldatud taotluse meie andmekaitseametnikule, kasutades käesolevas esitatud kontaktandmeid.
 3. Oleme kohustatud teid teavitama punktis 1 loetletud taotlustega seoses rakendatud meetmetest asjatu viivituseta ja hiljemalt ühe kuu jooksul pärast teie taotluse kättesaamist. Taotluse keerukuse või taotluste arvu tõttu võidakse nimetatud tähtaega vajadusel kahe kuu võrra pikendada. Sellegi poolest on meil kohustus teavitada teid ühe kuu jooksul pärast teie taotluse kättesaamist kõnealuse tähtaja pikendamisest ja pikendamise põhjustest.
 4. Kui me punktis 1 käsitletud taotlustega seoses meetmeid ei võta, teavitame teid koheselt, ent mitte hiljem kui ühe kuu jooksul teie taotluse kättesaamisest, meetmete mittevõtmise põhjustest ja võimalusest esitada kaebus andmekaitsebüroo juhile või kasutada õiguskaitsemeetmeid kohtumenetluses.
 5. Kui meil on põhjust kahelda teie isikusamasuses seoses esitatud taotlusega, võime küsida teilt lisateavet, mis on vajalik isikusamasuse kinnitamiseks.
 6. Esitame teile punktides 4–6 osutatud teabe kirjalikult, tehes seda oma äranägemise järgi:
 • tähitud kirjaga teie esitatud postiaadressile või
 • või elektrooniliselt teie esitatud e-posti aadressile, välja arvatud juhul, kui:
  • saadate meile oma taotluse elektrooniliselt ega taotle teavet mõnes muus vormis – sellisel juhul saadame küsitud teabe teie esitatud e-posti aadressile;
  • taotlete teabe esitamist suuliselt ja kinnitame teie isikusamasuse muul viisil – sellisel juhul anname teile teavet suuliselt.
 1. Punktis 1 nimetatud taotlustega seoses toimuv meiepoolne teabe esitamine ja meetmete võtmine on tasuta. Kui teie taotlused on aga selgelt põhjendamatud või ülemäärased, nt jätkuva iseloomu tõttu, võime:
 • kehtestada tasu teabe esitamise, teabevahetuse või taotletava meetme võtmise eest või
 • keelduda taotlusega seotud meetme võtmisest.
 1. Iga vastuvõtjat, kellele teie isikuandmed avaldame, teavitatakse taotlusest parandada, täiendada, kustutada või piirata teie isikuandmeid või nende töötlemist, mida ka teie taotluse alusel teeme. Me ei ole kohustatud sellist teavet esitama üksnes siis, kui taotluse rahuldamine on võimatu (nt ettevõte on likvideeritud) või kui see eeldab ebaproportsionaalselt suur pingutust (nt andmed esitati mitu aastat tagasi ja püüdlustele vaatamata ei õnnestunud vastuvõtjaga ühendust saada).
 2. Teie palvel teavitame teid vastuvõtjatest, kellele oleme andnud teavet teie isikuandmete parandamise, kustutamise või nende töötlemise piiramise kohta, samuti vastuvõtjatest, keda me ei saanud teavitada.